St?t?? ????s ???m t?? H?ll?nic ?n? R?m?n ???i??s w??? ?isc?v???? in Kni??s

T?? ?isc?v??? ?? H?ll?nic ?n? R?m?n st?t?? ????s in Kni??s is ? ??scin?tin? ??c????l??ic?l ?in? t??t s???s li??t ?n t?? ?nci?nt ?ist??? ?n? ??t ?? t?is ???i?n. Kni??s, l?c?t?? in m????n-??? T??k??, ??s ? ?ic? ?ist??ic?l ???it???, ?n? t?? ?isc?v??? ?? st?t?? ????s ???s t? its c?lt???l si?ni?ic?nc?.

T?? ???c?ss ?s??ll? ???ins wit? ??c????l??ists ?? l?c?l w??k??s c?n??ctin? ?xc?v?ti?ns ?? s??v??s in t?? Kni??s ???i?n. T?? ????s ?? st?t??s m?? ?? ?n???t??? ???in? t??s? ?ctiviti?s.

H?ll?nic ?n? R?m?n sc?l?t??? ????s w??? ?n???t??? in t?? ?nci?nt C??i?n s?ttl?m?nt Kni??s, l?c?t?? in t?? D?tç? ?ist?ict ?? M?ğl? ???vinc? in w?st??n T??k??.

In Kni??s, w?ic? w?s ? v??? ??v?nc?? cit? ?? t?? ???i?? in sci?nc?, ??c?it?ct???, ?n? ??t, E???ks?s, ?n ?st??n?m?? ?n? m?t??m?tici?n, E??????n in t?? ?i?l? ?? m??icin?, t?? ??m??s ??int?? P?l??n?t?s ?n? t?? ??c?it?ct ?? t?? Al?x?n??i? Li??t???s?, S?st??t?s, liv?? ???? ?n? ??????t m?n? w??ks t? t?? cit?.

H?ll?nistic ?n? R?m?n sc?l?t??? ????s w??? ?n???t??? ???in? t?? ?xc?v?ti?ns c???i?? ??t in t?? ?nci?nt cit? ?? Kni??s, w?ic? t?? ?nci?nt G???k ?ist??i?n, ??????????, ?n? ??il?s?????-w?it?? St???? ?? Am?s?? lik?n?? t? “? t???t?? ?isin? t?w???s t?? Ac????lis”.

P??t?????? ?? D??m?ş G?nç /AA

T?? sc?l?t???s ???n? in Kni??s ??? ?n? ?? t?? ????t?st ?isc?v??i?s m??? in ??c?nt ????s

Kni??s Anci?nt Cit? Exc?v?ti?ns H??? P???. D?. E?t?kin D?ks?n?ltı t?l? An???l? A??nc? (AA) t??t t?? w??k in Kni??s, w?ic? ??is?? m?n? im???t?nt ????l? in ?nci?nt tim?s, c?ntin??s t????????t t?? ???? wit? t?? s?????t ?? t?? G?n???l Di??ct???t? ?? C?lt???l H??it??? ?n? M?s??ms, S?lç?k Univ??sit?, t?? T??kis? Hist??ic?l S?ci?t?, t?? G?v??n??s?i? ?? M?ğl? ?n? t?? S??t? A????n D?v?l??m?nt A??nc?.

P??t?????? ?? D??m?ş G?nç /AA

St?tin? t??t t?? M?ğl? G?v??n??’s O??ic? c???i?? ??t ?xc?v?ti?ns in t?? C??int? M?n?m?nt ?s ???t ?? t?? s?????t ??? ??c????l??ic?l ?xc?v?ti?ns, D?ks?n?ltı s?i?:

“D??in? t?? ?xc?v?ti?ns c???i?? ??t ????, ?iv? ????s ?? st?t??s, t?? ???li?st ?? w?ic? ??t? ??ck t? 2,400 ????s ???, ?n? t?? ?t???s ??tin? t? t?? H?ll?nistic ?n? R?m?n ???i??s, w??? ?n???t???. A ???? wit? ? ???icti?n ?? t?? ?????ss, ?n? ?? w?ic? ??l?n?s t? T??k?, w?? w?s kn?wn ?s t?? ???t?ct?? ?? citi?s in ?nci?nt tim?s, ?n? t?? ?t??? c?l?ss?l m???l? ????s ?s ? ???t??it ????s?? ????t ?xcit?m?nt. T?? C??int?i?n M?n?m?nt ?n? t?? st?t??s ???n? ???? ??? c?nsi????? t? ?? ?n? ?? t?? ????t?st ?isc?v??i?s m??? in Kni??s in ??c?nt ????s.”

D?ks?n?ltı st?t?? t??t t?? ?xc?v?ti?n ?n? l?n?sc??in? w??k in t?? Um????? Insc?i?ti?ns A??? is still ??in? st??n? ?n? t??t t?? n?w insc?i?ti?ns ?isc?v???? ???in? t?? w??k ?n? ??t?? t? t?? ?n? ?? t?? 7t? c?nt??? AD ???vi?? im???t?nt in???m?ti?n ????t t?? Isl?mic c?n???sts in W?st??n An?t?li? ?n? t?? ???i?n’s ?ist???.